Ihmiset

Työtapaturmataajuus hyvälle tasolle

Helsingin Sataman erinomaista tulosta ja kilpailukykyä oli kasvattamassa vuoden 2017 lopussa kaikkiaan 129 vakituista työntekijää monipuolisissa satama-alan tehtävissä. Määräaikaisia työtekijöitä oli 31 ja henkilötyövuosia tehtiin kaikkiaan 158.

  • Vakinaisen henkilöstön määrä laski lähes 9 % edellisvuodesta.
  • Henkilöstöstä oli naisia 22,5 % ja miehiä 77,5 %.
  • Koko henkilökunnan keski-ikä oli 45,4 vuotta.
  • Keskimääräinen vakinaisen työsuhteen pituus oli 19 vuotta.

Työtavat entistä turvallisempia

Vuonna 2015 aloitettu työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi luotu kehitysohjelma jatkui 2017 loppuun asti.

Ohjelman aikana työtapaturmien määrä on laskenut jyrkästi. Työturvalliset toimintatavat on omaksuttu aiempaa selvästi entistä järjestelmällisemmin. Samalla myös työn tehokkuus on kasvanut.

Vuonna 2017 vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneita työtapaturmia sattui Helsingin Satama Oy:n työntekijöille kaksi. Työtapaturmataajuus* oli 8, kun edellisenä vuonna se oli 26. Kolme vuotta kestäneen ohjelman aikana työtapaturmataajuus on laskenut yli 70:stä 8:aan.

Koulutusinvestoinnit edellisvuosien tasolla

Henkilöstön koulutuksessa keskityttiin eri henkilöstöryhmien tarpeiden mukaan osaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Lisäksi koko henkilökunta osallistui yhteiseen työyhteisövalmennukseen, jossa käytiin läpi niin toimivan työyhteisön keskeisiä osa-alueita kuin työhyvinvointikyselyssä esille nousseita kehittämiskohteita.

Kaikkiaan henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 353 ja niihin investoitiin yli 73 000 euroa. 

Työhyvinvointi säilyi hyvänä

Vuosittaisella työhyvinvointikyselyllä kartoitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä mm. johtamiskulttuuriin, oppimisen edistämiseen, omaan työkykyyn ja työskentelyilmapiiriin.

Kaiken kaikkiaan tulokset pysyivät edellisen vuoden tapaan hyvinä. Keskimääräinen tulos oli hiukan alle 4 asteikolla 1–5.

* Työtapaturmataajuus: Vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden.

Henkilöstö 31.12.2017

Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä
Johto 1 1
Matkustajasatamat 52 24 76
Vuosaaren satama 16 2 18
Markkinointi ja viestintä 5 5
Hallinto ja talous 22 4 26
Tekniset palvelut 33 1 34
Yhteensä 129 31 160

 

Henkilöstökerhomme Suhi järjestää monenlaista vapaa-ajan harrastus-, liikunta-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa – työnantajan tukemana. Yhteinen matkamme Budapestiin keväällä 2017 oli huippureissu, ja Suhin järjestämässä jumpassa ja hieronnassa olen myös käynyt.

– Sinikka Tuominen, osastosihteeri Vuosaaren satama